Past Events

Cook Training

10 Dec 09:00 - 10 Feb 17:00 10 Dec 09:00 - 10 Feb 17:00 - Kathmandu Kathmandu
Radission Hotel Training Center Kalimati Radission Hotel Training Center Kalimati
क क त ल म तथ 100 Job...   More info

Bakery Training (बेकरी तालिम )

10 Dec 15:00 - 17 Dec 18:00 10 Dec 15:00 - 17 Dec 18:00 - Kathmandu Kathmandu
Radission Hotel Training Center Kalimati Radission Hotel Training Center Kalimati
ब कर त ल म ल इ र जग र बन न च हन ह न छ भन आफ न स ट ब क गर न ह...   More info

Coffee Making

10 Dec 16:00 - 19:00 10 Dec 16:00 - 19:00 - Kathmandu Kathmandu
Radission Hotel Training Center Kalimati Radission Hotel Training Center Kalimati
100 Job Placement क ल ग अह ल न न म दर त गर न ह...   More info

Job Placement को लागि कूक तालिम

13 Dec 18:00 - 21:00 13 Dec 18:00 - 21:00 - Kathmandu Kathmandu
Radission Hotel Training Center Kalimati Radission Hotel Training Center Kalimati
तप ई पन ह ट ल त ल म ल दक ष बन न च हन ह न छ भन आफ न स ट ब क गर ह ल न ह...   More info

Waiter Training

15 Dec 12:00 - 22 Dec 15:00 15 Dec 12:00 - 22 Dec 15:00 - Kathmandu Kathmandu
Radission Hotel Training Center Kalimati Radission Hotel Training Center Kalimati
त ल म ल ई दक ष य तथ र जग र बन न प ल अब तप ई...   More info


© 2017 Siguez